Proiect

Burse doctorale pentru sprijinirea activităților de cercetare ale doctoranzilor în domenii tehnice și umane, de protecție a mediului și a sănătății, de legislație națională, europeană și mondială, cu impact eco-economic și socio-economic "CERDOCT"       

Despre Proiect Imprimare Email
Sâmbătă, 08 Ianuarie 2011 23:58

Titlu proiect
Burse doctorale pentru sprijinirea activităților de cercetare ale doctoranzilor în domenii tehnice și umane, de protecție a mediului și a sănătății, de legislație națională, europeană și mondială, cu impact eco-economic și socio-economic "CERDOCT"”
 
Număr de identificare contract
POSDRU/107/1.5/S/79073
 
Prezentare proiect
Universitatea Nicolae Titulescu din București în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Sofia, Universitatea din Miskolc, Academia Română – Institutul Național de Cercetări Economice, Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, Universitatea din Petroșani, Universitatea de Nord din Baia Mare, Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești și Universitatea Titu Maiorescu din București anuntă damararea, începând cu data de 1 Decembrie 2010, proiectului “Burse doctorale pentru sprijinirea activităților de cercetare ale doctoranzilor în domenii tehnice și umane, de protecție a mediului și a sănătății, de legislație națională, europeană și mondială, cu impact eco-economic și socio-economic "CERDOCT"” ID 79073, partea a programului “Investește in oameni!”, co-finanțat prin intermediul Fondului Social European – Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cu numărul de identificare POSDRU/107/1.5/S/79073. Programul de burse naționale și transnaționale se adresează doctoranzilor, în științe din cadrul școlilor doctorale ale partenerilor naționali, care sunt selectați prin concurs pe baza unui examen scris si oral prin care vor fi verificate: a) Media anilor precedenți de studiu; b) Cunoștințe generale și de specialitate referitoare la domeniul de doctorat; c) Competență lingvistică pentru o limba de circulație internațională; d) Certificarea abilităților de cercetător prin: - participarea la sesiuni științifice; - lucrări publicate anterior; - contracte de cercetare.
 
Activități proiect
Crearea și dezvoltarea unui cadru calitativ pentru cercetarea doctorală în cadrul rețelei proiectului ID 79073
Dezvoltarea aptitudinilor de cercetare doctorală la standarde europene pentru doctoranzii proiectului 79073
Organizarea de manifestări științifice (sesiuni, workshop-uri și conferinte) cu secțiuni interdisciplinare, secțiuni pe specialități și secțiuni privind egalitatea de șanse, nediscriminarea, dezvoltarea durabilă și protecția mediului în vederea dezvoltării
Furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi prin intermediul FSE-POSDRU
Monitorizarea și evaluarea rezultatelor calitative ale sprijinului financiar
 
 
Rezultate anticipate
Proiectul va contribui la creșterea numarului, dar mai ales a calității doctornzilor din școlile implicate în proiect, cu efecte benefice asupra ponderii doctoranzilor care vor obtine titlul de doctor. Stagiile în străinătate vor facilita accesul la resurse de învăţare şi cercetare competitivite, ceea ce va contribui la îmbunătăţirea formării doctoranzilor şi o mai bună pregătire a lor ca cercetători, precum şi la îmbunătăţirea activităţilor de cercetare în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat. După absolvire, cercetătorii vor putea fi susținuți în continuare în dezvoltarea lor profesională prin organizarea de programe postdoctorale. De asemenea, prin creșterea numărului de cercetători tineri absolvenți ai programelor doctorale, proiectul va contribui la reconstrucția cercetării științifice românești, la sporirea capacității de creativitate și inovare și la reducerea tendinței de îmbătrânire a resurselor umane din cercetare.
 
Indicatori proiect
Indicatorii proiectului vizează informații privind programele de cercetare doctorală dezvoltate cu generare de curriculum emergent, proiectele de cercetare interdisciplinară dezvoltate, volumele manifestărilor științifice publicate, modulele online de cercetare de calitate introduse, parteneriatele naționale și transnaționale directe, parteneriate naționale și transnaționale virtuale, bazele de date internaționale științifice dezvoltate, numărul de participanți la manifestările științifice organizate.
 
Module de cercetare științifică doctorală
În cadrul acestui proiect doctoranzii vor avea posibilitatea să parcurgă module de cercetare prin care își vor dezvolta abilitățile de cercetare doctorală la standarde științifice ridicate. Modulele amintite vor avea următoarea tematică:
Modulul 1. Pregătire complementară în domeniul accesării fondurilor de cercetare pe bază de proiect, în domeniul managementului de proiect și al dezvoltării durabile
Modulul 2. Concepere și propunere de proiecte de cercetare
Modulul 3. Metodologia cercetării științifice în ciclul III Bologna. Metodologia documentării. Lectura critică a articolelor științifice
Modulul 4. Fundamente în cercetarea doctorală aprofundată. Metode și tehnici utilizate în cercetarea doctorală. Cercetare cantitativă și calitativă în dezvoltarea lucrărilor științifice
Modulul 5. Metodologia redactării articolelor. Principii de scriere științifică. Teza de doctorat
 

Ultima actualizare în Luni, 04 Aprilie 2011 07:45