Proiect

Burse doctorale pentru sprijinirea activităților de cercetare ale doctoranzilor în domenii tehnice și umane, de protecție a mediului și a sănătății, de legislație națională, europeană și mondială, cu impact eco-economic și socio-economic "CERDOCT"       

CKS CERDOCT Imprimare Email
Luni, 10 Ianuarie 2011 11:24
     In cadrul unui parteneriat constituit din Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, Universitatea Tehnică din Sofia, Universitatea din Miskolc, Academia Română – Institutul Național de Cercetări Economice, Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, Universitatea din Petroșani, Universitatea de Nord din Baia Mare, Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești și Universitatea „Titu Maiorescu” din București se asigură implementarea, începând cu 1 Decembrie 2010, a proiectului “Burse doctorale pentru sprijinirea activităților de cercetare ale doctoranzilor în domenii tehnice și umane, de protecție a mediului și a sănătății, de legislație națională, europeană și mondială, cu impact eco-economic și socio-economic "CERDOCT"” ID 79073, partea a programului “Investește in oameni!”, co-finanțat prin intermediul Fondului Social European – Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane cu numărul de identificare POSDRU/107/1.5/S/79073.

     Programul de burse naționale și transnaționale se adresează doctoranzilor, în științe din cadrul școlilor doctorale ale partenerilor naționali, care au fost selectați prin concurs pe baza unui examen scris si oral prin care au fost verificate:

a) Media anilor precedenți de studiu;
b) Cunoștințe generale și de specialitate referitoare la domeniul de doctorat;
c) Competență lingvistică pentru o limba de circulație internațională;
d) Certificarea abilităților de cercetător prin: 
           - participarea la conferinţe științifice; 
           - lucrări publicate anterior;
          - contracte de cercetare.


     În vederea implicării doctoranzilor în activităţi de cercetare-dezvoltare ale căror rezultate vor fi diseminate prin conferinţe ştiinţifice, a fost iniţiată organizarea unei sectiuni speciale a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Challenges of the Knowledge Society”-CKS, sub denumirea CKS-CERDOCT, a cărei primă ediţie se va desfăşura în perioada  15-16 aprilie 2011.

     CKS-CERDOCT  este structurată pe secțiuni interdisciplinare, secțiuni pe specialități și secțiuni privind egalitatea de șanse, nediscriminarea, dezvoltarea durabilă și protecția mediului în vederea dezvoltării. Grupul ţintă este reprezentat de doctoranzii proiectului CERDOCT, dar şi de alţi cercetători cu preocupări în aria de interes a conferinţei.

     Prin participarea la CKS-CERDOCT va creşte calitatea studiilor doctorale ale Şcolilor doctorale implicate în proiect, cu efecte benefice asupra ponderii doctoranzilor care vor obtine titlul de doctor. Prin creșterea numărului de cercetători tineri absolvenți ai programelor doctorale, proiectul va contribui la reconstrucția cercetării științifice românești, la sporirea capacității de creativitate și inovare și la reducerea tendinței de îmbătrânire a resurselor umane din cercetare. 
  
 

Ultima actualizare în Luni, 04 Aprilie 2011 07:46